На 2 септември 2019 г. в Община Елин Пелин се проведе пресконференция пред всички заинтересованите страни, медиите и широката общественост, които имаха възможността да се запознаят с информация за напредъка в изпълнението на основните дейности, включени в подписания в края на 2017 г. проект BG16RFOP001-5.001-0008 Заедно за всяко дете!, Договор предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001-0008-С01.Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие, в рамките на приоритетна ос 5 Регионална социална инфраструктура и процедура BG16RFOP001-5.001 Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца. Общата стойност

Източник:

От: 14:10 ч. на 03.09.2019 г.

В категория: Други

Регион: Национален

Прочитания: 28

ВАЖНИ

ИЗБРАНИ

ИНТЕРЕСНИ

 

© copyright ® 2020 iztochnik.com, собственост на insert.bg. Изработка на сайт от Valival